Krajský soud v Plzni krajskysoud.info


Vítejte na stránce věnované Krajskému soudu v Plzni a jeho působení v opatrovnických kauzách nezletilých dětí.

UPOZORNĚNÍ NÁVŠTĚVNÍKŮM: Informace uvedené na této stráce mohou vyvolat vedlejší účinky jako nevolnost, úzkost a ztrátu iluzí o fungování našeho soudnictví.

Už roce 2010 podpořil Ústavní soud to, aby dětem zůstávala i po rozvodu ve větší míře péče obou rodičů (video v pravém sloupci). Bývalá místopředsedkyně Krajského soudu v Plzni Eva Vydrová však hned přispěchala s vyjádřením:


"Prozatím mohu říci, že si rodič, který usiluje o střídavou péči, v žádném případě nemůže ze stanoviska Ústavního soudu automaticky dovodit, že soud jeho návrhu vyhoví."

A skutečně. Soudci a soudkyně Krajského soudu v Plzni těmto návrhům ani dnes příliš nevyhovují. Otcové, kteří se prokazatelně mohou a chtějí o své děti starat, tak z rozhodnutí soudu činit nesmějí. Stávají se z nich "stykači", kteří nemají prostor své děti vychovávat. Mohou se s nimi jen občas stýkat.

Na počátku října 2020 se stal novým předsedou soudu Alexandr Krysl (na fotografii). Na výzvu, aby se pokusil změnit práci soudu v tomto směru, však dosud neodpověděl.

Čeho všeho se tedy od plzeňských soudců a soudkyň můžeme dočkat?

"Otec nerespektuje rozhodnutí soudu, kterým byl nezletilý na základě předběžného opatření předán do péče matky, a proti její vůli uzavřel dohodu o vzdělávání nezletilého ve škole..."

Tato trojice soudců nerespektovala § 34 zákona o rodině, podle něhož "rodičovská zodpovědnost náleží oběma rodičům". Svěření dítěte do péče matky neznamená, že otec je povinen se podřizovat její vůli. Zde navíc otec zajistil dítěti výrazně kvalitnější školu, kterou z vůle (nebo spíše zvůle) soudkyň nemůže navštěvovat.

"Z okolnosti, že nezletilý byl předběžným opatřením předán do péče matky, vyplývá, že je to matka, která rozhoduje o tom, do jaké školy nezletilý nastoupí, neboť nástup dítěte do I. třídy je třeba považovat za běžnou záležitost."

Nástup do školy není běžnou záležitostí (může dojít například k odkladu). Ovšem výběr školy je jednou z nejpodstatnějších záležitostí v životě dítěte, o které nerozhoduje automaticky matka. Rodiče jsou si rovnocenní a v případě jejich sporu má rozhodnout podle tehdy platného § 49 zákona o rodině soud.

"Je pak nezpochybnitelnou skutečností, že bydliště dítěte určuje rodič, který má nezletilé dítě ve své péči."

Další příklad překroucení platné právní úpravy a rodičovské odpovědnosti obou rodičů plzeňskými soudci. Rodič mající dítě v péči ve skutečnosti nemá žádná zvláštní práva oproti druhému rodiči.

"Otec nerespektuje rozhodnutí o tom, že nezletilý je na základě předběžného opatření v péči matky a činí veškeré kroky k tomu, aby dosáhl změny tohoto rozhodnutí."

Co si to ten otec dovoluje? To je ale nehoráznost - on nechce respektovat to, že nemůže pečovat o své dítě! Toto evidentně soudkyním nejvíc vadí.


"Nezletilý navštěvuje řádně tu základní školu, ve které má povinnost podle shora uvedeného usnesení povinnou školní docházku plnit."

To, že stávající školu navštěvuje řádně, je podle těchto "odbornic" důvodem, aby mu neumožnily navštěvovat výrazně lepší školu, kterou sám nezletilý navštěvovat chce a kde by mohl zároveň být s otcem více než jen jednou za 14 dní o víkendu.


"Aby mohlo být vydáno nové předběžné opatření, kterým by byla matce uložena povinnost odevzdat nezl. Karla do péče otce, muselo by být prokázáno, že matka závažným způsobem porušuje své povinnosti řádně se o nezletilého starat a že je tak ohroženo zdraví nebo život dítěte."

Podle těchto plzeňských soudců tedy otec smí své dítě vychovávat, jen když matka dítě ohrožuje na zdraví nebo na životě! A to i když má otec obdobné nebo dokonce lepší podmínky pro výchovu a péči než matka. Dokud matka dítě nepřizabije, nemá otec podle této trojice šanci.


"Není v souladu se zájmem nezletilého s ohledem na jeho věk, aby se jeho návrat přesunul do pozdních večerních hodin."

Pod touto záminkou soudkyně rozhodly o tom, že v 17:00 má být dítě předáno matce v jejím bydlišti, nikoliv v bydlišti otce (odkud by k matce mohlo dojet zhruba za dvě hodiny). Fakticky tak přesunuly veškerou tíhu dopravy dítěte na otce, přestože komplikace s přepravou způsobila svým odstěhováním matka.


"Je třeba na jakékoli změny přistupovat citlivě a dítě na změnu v dosavadním způsobu prožití připravovat."

A proto tato trojice bezohledně změnila způsob prožití Vánoc, na který už bylo dítě připraveno, jen několik dnů před Štědrým dnem. A změnila jej tak, aby jej netrávilo s otcem...

"Nezletilý má ke svému otci pozitivní vztah a není žádný důvod pro to, aby otec byl z výchovného působení na nezletilého vyloučen. Z tohoto důvodu odvolací soud přistoupil k úpravě styku nezletilého s otcem..."

Místo toho, aby nezletilému umožnili, aby o něj pečoval i otec, kterého má rád, právo na jeho péči mu bezohledně sebrali a nahradili jej pouhým "stykem".


"Otec úpravou styku má možnost podílet se na výchově nezletilého poměrně v nadstandardním rozsahu."

Že by tito soudci naopak upřednostňovali otce? Ale kdepak. Jen jejich vnímání rodičovské rovnoprávnosti je poněkud posunuté. Pod "nadstandardní možností výchovy pro otce" si totiž představují jen necelou polovinu z toho času, který je dítě ve výchově matky.


"Povinností každého školáka, zde studenta Karla, je zásadně plnit školní docházku ve všechny vyučovací dny..."

A tak tento soudní senát zneužije povinnost školní docházky (která při dosavadní úpravě styku dobře fungovala 7 let), aby otci dále v některých dnech omezil už tak omezený styk se synem. Místo aby jej třeba alespoň přesunul na některé víkendové dny.


"Nesporné kvality na straně otce (obětavost, důslednost při výchově) jsou částečně snižovány až nadměrnou precizností a ctižádostivostí."

Otec je narozdíl od matky vysokoškolsky vzdělaným odborníkem. Jeho pozitivní vlastnosti, které může vštěpovat i dítěti, jsou však touto trojicí účelově shazovány a použity k "odůvodnění" toho, aby dítě dostala do výlučné péče matka.


"Podle názoru odvolacího soudu dříve vydané předběžné opatření plní svůj účel, tedy upravuje prozatímně styk otce s nezletilým, a to dosti široce s ohledem na skutečnost, že se jedná o zatímní úpravu."

"Dosti široký" styk otce je i v tomto případě méně než poloviční oproti styku matky! To však podle těchto soudkyň "plní účel". Jaký? Odcizit dítě od otce už v průběhu řízení a pak jej svěřit pouze matce, protože "dítě si zvyklo"?


"Styk v sudém týdnu od čtvrtka od 16 hodin do neděle do 17 hodin zaručuje otci, aby se na výchově nezletilého podílel."

Víkendový "styk" jednou za 14 dní dělá z otce jen občasného návštěvníka. Ne rodiče, který má vychovávat své dítě a žít s ním běžný život. Matka je v režimu nastoleném touto trojicí s dítětem téměř čtyřikrát více než otec!

"Návrhu otce na rozšíření každotýdenního styku na dobu od středy do neděle nevyhověl, s tímto závěrem se odvolací soud ztotožnil, neboť taková úprava by představovala v podstatě střídavou péči..."

Zachování obou rodičů v podobě střídavé péče je, zdá se, noční můrou těchto soudkyň. Ke všemu neumějí pochopit psaný text, neboť otec dokonce ani nenavrhoval styk každotýdenní, ale pouze od středy do neděle v sudém týdnu.

"(Střídavá péče) je možná jedině tam, kde rodiče žijí v jedné obci, resp. v obci s minimální vzdáleností... Zejména pak je nezbytný věk nezletilého dítěte, kdy střídavá péče by přicházela v úvahu minimálně kolem šesti a více let nezletilé."

Jde o diskriminaci podle věku - těmito obstrukčními podmínkami chtějí připravit malé děti o jejich ústavní právo na péči obou rodičů. Stejné je to se vzdáleností mezi rodiči, přitom nadřízený Ústavní soud již judikoval, že není na překážku střídavé péči.


"Tvrzení otce, že prostředí u matky je pro nezletilého nevyhovující, nebylo ani osvědčeno, ..., stejně jako to, že sám nezletilý si přeje být u otce delší dobu."

Otec opakovaně předkládá důkazy o manipulaci dítěte před odjezdem k otci, o bránění v kontaktu, o přání dítěte být s otcem více. Přesto tito soudci takto lžou a "stabilizují" prostředí nezletilého tak, že z jeho výchovy separují otce.


"Nezletilý byl předběžně svěřen do výchovy matky, bude na matce, aby vybrala školní zařízení, které nezletilý bude navštěvovat."

Tato trojice evidentně neznala nebo ignorovala § 34 zákona o rodině, podle něhož "rodičovská zodpovědnost náleží oběma rodičům". Ani výlučná výchova jednoho rodiče nečiní z tohoto ustanovení výjimku.
Foto: předseda Krajského soudu v Plzni Alexandr Krysl


Jak okomentovala rozhodnutí soudu Universita Karlova:

"Přehnaně interpretuje vcelku běžné a obvyklé jevy a záležitosti, vytrhuje informace z kontextu, nehodnotí jednotlivé informace komplexně, dokonce ani nenacházejí oporu ve znaleckém posudku a jsou psychologicky zcela neodůvodněné."


Jde to tedy i jinak než jako v Plzni? Samozřejmě:Pavel Rychetský, předseda Ústavního soudu České republiky:

"Stále přetrvává v té soudní judikatuře taková pověra, že tím vhodnějším a lepším pro výchovu, zejména dětí útlého věku, je zásadně matka. Zákon a mezinárodní úmluvy však říkají něco jiného. Říkají: Oba rodiče mají stejná rodičovská práva, jsou si rovni. Není možné jednoho z nich, dokonce jenom kvůli pohlaví, preferovat."

Výběr z článků o plzeňském soudu:

Muž opět manifestoval před krajským soudem za práva otců
Dopis komunistické soudkyni Vydrové do Plzně
Otcové protestovali za střídavou péči o děti

Máte také zkušenosti s Krajským soudem v Plzni? Napište nám:

mail@krajskysoud.info

Užitečné info o péči o děti po rozvodu najdete na portálu: